[1]
B. Anuphan, O. Srikoen, และ S. Sihapark, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุอย่างเพียงพอ เขตชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 198–211, ก.ย. 2023.