[1]
M. Hasamoh, S. . Sama, และ M. Do, “รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโภชนาการ ของผู้นำศาสนาเดือนรอมฏอนในจังหวัดปัตตานี”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 94–109, ก.ย. 2023.