[1]
M. Juntharaniyom, “ประสิทธิผลของการใช้ยาขับเหล็ก Deferasirox ในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย และไม่ใช่ธาลัสซีเมีย ที่รับเลือดประจำในโรงพยาบาลขอนแก่น”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 26–37, ก.ย. 2023.