[1]
W. Chatchadchawal และ สมชัย ก., “ผลการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวประเภท HFrEF (HF with reduced EF) ในคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลอำนาจเจริญ”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 212–226, ก.ย. 2023.