[1]
A. Sirikanerat, “อุบัติเหตุในเด็กและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 181–197, ก.ย. 2023.