[1]
วงศ์รักษา ช., รักษาภักดี ร. ., กล่ำสุวรรณ์ บ. ., และ สังข์ทอง ส. ., “พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 77–93, ก.ย. 2023.