[1]
อันทะเกต ม. และ บุญสวัสดิ์กุลชัย พ. ., “การปรับตัวในการปฏิบัติงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 79–92, พ.ค. 2023.