[1]
บุญเจียม ส., เจียรวาปี ส. ., และ เมธาธราธิป ช. ., “โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 ”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 1–13, พ.ค. 2023.