[1]
ดาแลหมัน พ., เจ๊ะหามะ ม., หลายปัญญา อ., ประสมรักษ์ ป., และ ดารุนิกร ก., “การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเบ็ดเสร็จ ในชุมชนบ้านโคกเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 14–27, พ.ค. 2023.