[1]
เพิ่มพูล ร. . และ แสนไชยสุริยา ภ. ., “สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี”, วารสารศอ.7, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 61–76, มี.ค. 2024.