[1]
benjapun thitilertdecha และ J. . Seubnuch, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 107–122, ม.ค. 2023.