[1]
บัวจันทร์ อ., คงเกษม พ. ., พลเทพ ณ. ., และ โชติชัย เ. ., “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 92–106, ม.ค. 2023.