[1]
บุญเจียม ส. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตผู้เลี้ยงดูเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารศอ.7, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 3–20, ม.ค. 2021.