[1]
เอื้ออภิศักดิ์ ก., สกุลดี น., และ ทองป้อง เ., “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยต่อความรู้ และพฤติกรรมการเล่านิทานของผู้ดูแลเด็กที่มารับบริการ ที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”, วารสารศอ.7, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 37–54, ส.ค. 2021.