ถือวัน รัตติยากร, และ สอนล้อม กิตติพงษ์. 2024. “รูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 16 (1):139-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/267276.