สงจันทร์ ศิริวรรณ, โฆษิตธนสาร สุรางรัตน์, พันธุชิน ชลรดาก์, แก้วเกิด อรอุมา, และ มาประจักษ์ อาภัสรา. 2024. “ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 16 (1):94-107. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/265535.