Hasamoh, Mana, Sahlan Sama, และ Marinee Do. 2023. “รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโภชนาการ ของผู้นำศาสนาเดือนรอมฏอนในจังหวัดปัตตานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (3):94-109. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/264080.