Sirikanerat, Apiwan. 2023. “อุบัติเหตุในเด็กและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (3):181-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/263571.