วงศ์รักษา ชนิดาภา, รักษาภักดี รัตติกานต์, กล่ำสุวรรณ์ บังอร, และ สังข์ทอง สุวิชชา. 2023. “พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (3):77-93. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/261270.