อันทะเกต มุธิตา, และ บุญสวัสดิ์กุลชัย พีรพงษ์. 2023. “การปรับตัวในการปฏิบัติงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (2):79-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/261190.