บุญเจียม สุพัตรา, เจียรวาปี สุกัณฑ์, และ เมธาธราธิป ชาตรี. 2023. “โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (2):1-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/260724.