ดาแลหมัน พีรฮาน, เจ๊ะหามะ มาธิณี, หลายปัญญา อโณชา, ประสมรักษ์ ประเสริฐ, และ ดารุนิกร กรกวรรษ. 2023. “การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเบ็ดเสร็จ ในชุมชนบ้านโคกเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (2):14-27. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/260092.