เพิ่มพูล รุ้งสินี, และ แสนไชยสุริยา ภัทระ. 2024. “สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 16 (1):61-76. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/259500.