บัวจันทร์ อ้อยทิพย์, คงเกษม พิชามญชุ์, พลเทพ ณัฐพล, และ โชติชัย เทพไทย. 2023. “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (1):92-106. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/258720.