สมชัย กนกฉัตร, ศรีทะวัน นัฐพล, คำย้าว วชิรา, ประสมรักษ์ ประเสริฐ, มุลจันดา ทนงศักดิ์, และ ตะลุตะกำ ขนิษฐา. 2023. “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15 (1):13-27. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/257689.