บุญเจียม สุพัตรา. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตผู้เลี้ยงดูเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 13 (1):3-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/251275.