เอื้ออภิศักดิ์ กฤษดา, สกุลดี นันทวัน, และ ทองป้อง เดือนเพ็ญ. 2021. “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยต่อความรู้ และพฤติกรรมการเล่านิทานของผู้ดูแลเด็กที่มารับบริการ ที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 13 (2):37-54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/251228.