ถือวัน ร.; สอนล้อม ก. . รูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 16, n. 1, p. 139–159, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/267276. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.