ชนะหาญ ป. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัยในเขตสุขภาพที่ 7. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 16, n. 1, p. 31–42, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/266366. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.