สงจันทร์ ศ.; โฆษิตธนสาร ส. .; พันธุชิน ช. .; แก้วเกิด อ. .; มาประจักษ์ อ. . ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 16, n. 1, p. 94–107, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/265535. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.