ANUPHAN, B.; SRIKOEN, O.; SIHAPARK, S. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุอย่างเพียงพอ เขตชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 3, p. 198–211, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/265494. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.