HASAMOH, M.; SAMA, S. .; DO, M. รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโภชนาการ ของผู้นำศาสนาเดือนรอมฏอนในจังหวัดปัตตานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 3, p. 94–109, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/264080. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.