SIRIKANERAT, A. อุบัติเหตุในเด็กและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 3, p. 181–197, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/263571. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.