วงศ์รักษา ช.; รักษาภักดี ร. .; กล่ำสุวรรณ์ บ. .; สังข์ทอง ส. . พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 3, p. 77–93, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/261270. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.