อันทะเกต ม.; บุญสวัสดิ์กุลชัย พ. . การปรับตัวในการปฏิบัติงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 2, p. 79–92, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/261190. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.