บุญเจียม ส.; เจียรวาปี ส. .; เมธาธราธิป ช. . โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 . วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 2, p. 1–13, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/260724. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.