ดาแลหมัน พ.; เจ๊ะหามะ ม.; หลายปัญญา อ.; ประสมรักษ์ ป.; ดารุนิกร ก. การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเบ็ดเสร็จ ในชุมชนบ้านโคกเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 2, p. 14–27, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/260092. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.