เพิ่มพูล ร. .; แสนไชยสุริยา ภ. . สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 16, n. 1, p. 61–76, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/259500. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.