บัวจันทร์ อ.; คงเกษม พ. .; พลเทพ ณ. .; โชติชัย เ. . การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 . วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 1, p. 92–106, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/258720. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.