สมชัย ก.; ศรีทะวัน น.; คำย้าว ว.; ประสมรักษ์ ป.; มุลจันดา ท.; ตะลุตะกำ ข. ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 15, n. 1, p. 13–27, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/257689. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.