บุญเจียม ส. . ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตผู้เลี้ยงดูเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 13, n. 1, p. 3–20, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/251275. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.