เอื้ออภิศักดิ์ ก.; สกุลดี น.; ทองป้อง เ. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยต่อความรู้ และพฤติกรรมการเล่านิทานของผู้ดูแลเด็กที่มารับบริการ ที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น , [S. l.], v. 13, n. 2, p. 37–54, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/251228. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.