(1)
ถือวัน ร.; สอนล้อม ก. . รูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารศอ.7 2024, 16, 139-159.