(1)
สงจันทร์ ศ.; โฆษิตธนสาร ส. .; พันธุชิน ช. .; แก้วเกิด อ. .; มาประจักษ์ อ. . ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด. วารสารศอ.7 2024, 16, 94-107.