(1)
Anuphan, B.; Srikoen, O.; Sihapark, S. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุอย่างเพียงพอ เขตชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารศอ.7 2023, 15, 198-211.