(1)
Hasamoh, M.; Sama, S. .; Do, M. รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโภชนาการ ของผู้นำศาสนาเดือนรอมฏอนในจังหวัดปัตตานี. วารสารศอ.7 2023, 15, 94-109.