(1)
Juntharaniyom, M. ประสิทธิผลของการใช้ยาขับเหล็ก Deferasirox ในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย และไม่ใช่ธาลัสซีเมีย ที่รับเลือดประจำในโรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารศอ.7 2023, 15, 26-37.