(1)
Chatchadchawal, W.; สมชัย ก. ผลการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวประเภท HFrEF (HF With Reduced EF) ในคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลอำนาจเจริญ. วารสารศอ.7 2023, 15, 212-226.