(1)
วงศ์รักษา ช.; รักษาภักดี ร. .; กล่ำสุวรรณ์ บ. .; สังข์ทอง ส. . พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7. วารสารศอ.7 2023, 15, 77-93.