(1)
อันทะเกต ม.; บุญสวัสดิ์กุลชัย พ. . การปรับตัวในการปฏิบัติงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารศอ.7 2023, 15, 79-92.